Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.

nazwa beneficjenta
GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
wartość projektu
30 733 384,87 zł
dofinansowanie z UE
19 934 500,48 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Biała Podlaska
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Cel projektu: sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i wzmocnienie jego funkcji ponadlokalnej przez wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Zadania projektu: 1. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej (1 obiekt wpisany do rejestru zabytków), w tym obiektów zasobów kultury: budynek wieży głównej, oficyna zachodnia, wieżyczka zachodnia, kaplica i wieżyczka wschodnia wykorzystywane przez Muzeum Południowego Podlasia i obiektu amfiteatru administrowanego przez Bialskie Centrum Kultury. Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego i wyk. sieci technicznych na terenie założenia. 2. Zakup wyposażenia i multimediów dla MPP 3. Nadzory budowlane 4. Opracowanie dokumentacji projektowej 5. Opracowanie Studium Wykonalności 6. Działania promocyjne Główni interesariusze: Mieszkańcy województwa lubelskiego w tym Gminy Miejskiej Biała Podlaska i instytucje korzystające z rezultatów projektu: BCK, MPP. Interesariusze drugorzędni to turyści, instytucje korzystające z rezultatów projektu, m.in. Gmina Miejska Biała Podlaska, przedsiębiorstwa. W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: Produktu: L. obiektów zasobów kultury objętych wsparciem- 5 L. instytucji kultury objętych wsparciem- 2 L. zabytków nieruchomych objętych wsparciem- 1 L. zabytków ruchomych objętych wsparciem- 23365 L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 2 Rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (C19)- 14858 odwiedziny/rok; Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem- 63116 osoby/rok; Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem- 63116 osoby/rok. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy 1 EPC/ Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.