Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termy Warmińskie - kreatywnie i aktywnie

kategoria
nazwa beneficjenta
TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
994 873,68 zł
dofinansowanie z UE
628 554,29 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest stworzenie możliwości oferowania 2 nowych pakietów wypoczynkowo rekreacyjnych. Celem głównym projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę Termy Warmińskie Sp. z o. o. i LENDO HOTELS GROUP Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od października 2019 roku. Przewiduje się następujące etapy realizacji: Etap 1 – Postępowanie procesowe wyboru dostawców Etap 2 – Etap zakupu sprzętu i wyposażenia Etap 3- Zakończenie realizacji – złożenie wniosku o płatność końcową Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa W-M do roku 2025 oraz wpisuje się w SZOOP RPO WiM 2014-2020, gdyż przyczynia się do realizacji zaplanowanych ww. dokumentach celów, wskaźników i rezultatów. Projekt jest zgodny z możliwymi do dofinansowania formami wsparcia oraz typem beneficjentów. Projekt realizuje cel Działania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego w postaci pakietów usług oferowanych na rynku turystycznym w firmie Termy Warmińskie sp. z o.o. i LENDO HOTELS GROUP Sp. z o.o. polegające na zakupie niezbędnych urządzeń i wyposażenia oraz rozbudowy istniejących obiektów do prowadzenia działalności objętej projektem, dzięki którym nastąpi zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.