Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (V)

Name of the beneficiary
POWIAT AUGUSTOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE
Project value
971 251,99 zł
Co-financing from the EU
825 564,19 zł
Voivodeship
podlaskie
County
augustowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
action
2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie augustowskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez odpowiednio 42% osób lub 52% osób (zgodnie z wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej). W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach nie przekroczy 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem na poziomie projektu. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych. W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach udzielenie wsparcia będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektu lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl