Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie innowacji gwarancją rozwoju firmy Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

nazwa beneficjenta
WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 877 957,00 zł
dofinansowanie z UE
1 047 130,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 28 rozporządzenia Komisji nr 651/2014”PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup proinnow. usług doradczych służ. przygot. i wdrożeniu 1 innow. produkt. (znacząco ulepsz.produkt – dedykowane elementy precyzyjne [DEP] dla branży metalowej, w szczególności przemysłu lotniczego) oraz 1 innow. proces. (znacząco ulepsz. proces produkcji DEP dla branży metal., w szcz. prz. lotniczego) oraz inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związ. z wdrożeniem innow. techn. przez firmę WZK Sp. z o.o., wdrożeniu będzie towarzyszyła innow. organizacyjna oraz marketingowa. ZAKRES PROJEKTU I. Usługi doradcze w zakresie innowacji: – poszukiw. i nawiąz. kontaktu z dostawcą techn. – pomoc w procesie przygot. lub przepr. negocjacji z dostawcą techn. – dor. w procesie przygot. umowy zakupu techn. pom. dostawcą i odbiorcą techn. – analiza ryzyka wdroż. innow. – ident. i mapow. klucz. proces. biznes. związ. z wdraż. innow., ich mod.i i optym. – dor., pomoc i szkol. w pełnym wdroż.innow. – dor. i pomoc w oprac. i przepr. pilotaż. wdroż. innow. – monitor. i ocena efektów wdroż. innow. – oprac. strat. market. dla wyr. lub usł. będącej przedm. wdroż. innow. – dor. w zakr. rozw. zas. ludzkich związ. z wdraż. innow. II. Wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną: nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości: – zakup 5-cio osiowego centrum obróbczego o podwyższonych obrotach wrzeciona. Wszystkie w/w zaplan. działania (usługi doradcze i wydatki inwestycyjne) mają bezpośredni wpływ na wdrożenie w firmie Wnioskodawcy zarówno innow. proces. (znacząco ulepszony proces produkcji DEP dla branży metal., w szcz. dla przem. lotn.), jak i produkt. (znacząco ulepszony produkt – DEPdla branży metal., w szcz. dla przem. lo). W celu skutecz. wdroż. przedm. innow. w ramach firmy zostanie również wprowadz. innow. organiz. i marketing. Zaplanow. do zakupu usługi oraz inw. początko

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.