Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

PROJEKT 30+

Name of the beneficiary
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JAR-MAR" CENTRUM KSZTAŁCENIA "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" RĘBIASZ JAROSŁAW
Project value
1 150 915,56 zł
Co-financing from the EU
975 297,10 zł
Voivodeship
łódzkie
County
łódzki wschodni
piotrkowski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski (łódzkie)
zduńskowolski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
8.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

CEL PROJEKTU: Do 31.12.2021r. zwiększenie szans na zatrudnienie os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, bezrobotnych i biernych zaw., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (RP), zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – WŁ (zgodnie z KC) w powiatach: łódzkim wschodnim (PŁ), piotrkowskim (PP), rawskim (PR), sieradzkim (PS), skierniewickim (PSK), tomaszowskim (PT) i zduńskowolskim (PZ), gminach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez realizację kompleksowego wsparcia, które ułatwi wejście/powrót na RP. GRUPA DOCELOWA (GD): 80os. bezrobotnych i biernych zaw., w wieku 30 lat i więcej, w tym: 1.kobiety (K): 45os. 2.os. z niepełnosprawnościami (OZN): 8os./5K (KP3), 3.os. w wieku pow. 50r.ż.: 48os./26K (KP2) 4.os. niskich kwalifikacjach (NKW): 56os./30K, 5.os. bezrobotne: 63os./35K, w tym os. długotrwale bezrobotne (DB): 18os./10K, 6.os. bierne zaw.: 17os./10K. DZIAŁANIA (70os./38K): 1.IPD (identyfikacja potrzeb i diagnoza możl. w zakresie doskonalenia zaw.) 2.INDYW. PORADNICTWO ZAWODOWE (IPZ) 3.WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY (WPP) 4.SZKOLENIA – 20os. 5.INDYW. POŚREDNICTWO PRACY (IPP) 6.STAŻE. Proj. zapewnia możl. skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakr. włączenia społ. realiz. w ramach wsparcia CT 9 w RPO. Dzięki działaniom proj. osiągnięte zostaną następujące TRWAŁE REZULTATY: 1.min. 40 UP uzyska adekwatne do potrzeb RP kwalifikacje (KP1) 2.min. 63 UP zdobędzie/odświeży doświadczenie zaw. W wyniku realiz. proj. ZATRUDNIENIE uzyska: 1.min. 42% os. os. znajdujących się w najtrudn. syt., w tym os. 50+, K, OZN, DB, NKW 2.min. 52% nienależących do ww. grup. OKRES REALIZ. PROJ.: 01V19r.-31.12.2021r. KWOTA DOFINANSOWANIA: 975 297,10 zł WKŁAD WŁASNY: 175 618,46 zł PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE, z następującym podziałem zadań: 1. LIDER: IPD, WPP, IPP, STAŻE 2. PARTNER: IPZ, SZKOLENIA. Partnerstwo zostało utworzone przed złożeniem wniosku, wniosek został przygotowany wspólnie przez Partnerów.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl