Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Name of the beneficiary
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Project value
703 920,00 zł
Co-financing from the EU
598 332,00 zł
Voivodeship
podlaskie
County
bielski (podlaskie)
hajnowski
siemiatycki
wysokomazowiecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
action
2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt “Zwiększ swoje Kwalifikacje – kompleksowy program wsparcia osób pracujących” jest odpowiedzią na rosnący problem biednych pracujących po 30r. życia. Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy spora część pracowników nadal boryka się z problemem niskich zarobków oraz niestabilnego zatrudnienia – Zarabia tyle, że ledwo starcza na podstawowe potrzeby, a praca zajmuje zbyt dużo czasu, by podnieść kwalifikacje i dostać np. podwyżkę. Celem projektu jest nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 100 osób (44Ki56M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy od 30 roku życia, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 27 z nich do XII2020r. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte m.in. następujące rezultaty: -100os. zostanie objętych zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem w postaci IPD, poradnictwa zaw. i/lub pośrednictwa pracy oraz indywidualnych szkoleń zawodowych -min. 27os. poprawi warunki zatrudnienia po zakończeniu udziału w proj. Grupę docelową projektu stanowi 100os. (44K i 56M) od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych zamieszkujące/pracujące w powiatach: bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, lub wysokomazowieckim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: 1. Poradnictwo zawodowe (100os) -określenie IPD dla każdego z uczestników projektu -indywidualne poradnictwo zawodowe (śr.2h/osobę) -grupowe poradnictwo zawodowe – Warsztaty z kreowania wizerunku (20 grup*8h) 2. Szkolenia zawodowe (100 osób) -Indywidualne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu, potrzeb pracodawców i lokalnego rynku pracy (śr. 120 godz./os. w śr. 4- osobowych grupach) 3. Pośrednictwo pracy (40 os.)

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl