tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

energetyka
tytuł projektu:
Kolektory słoneczne - czyste środowisko w gminie Wierzbica.
nazwa beneficjenta:
GMINA WIERZBICA
województwo:
powiat:
lubelskie
chełmski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie:
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
3 501 456.85 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 826 823.75 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE. Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy. Realizacja projektu umożliwi również obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy na zapewnienie ciepła użytkowego. Zidentyfikowane cele stanowią łącznie logiczną całość, która umożliwi spełnienie wszystkich zaobserwowanych potrzeb interesariuszy oraz rozwiązanie opisanych we wcześniejszych rozdziałach problemów. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) 1,73 MW, 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 178,82 tony ekwiwalentu CO2/rok, 3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1204,57 MWh/rok. Z efektów realizacji projektu będą korzystać różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy. W ramach projektu zaplanowano instalację 328 szt. zestawów w tym: 56 szt. o mocy 3,736kW (10 gruncie, 35 na dachu, 11 na elewacji), 272 szt. o mocy 5,607kW (19 na gruncie, 172 na dachu, 81 na elewacji). Realizacja wszystkich zadań pozwoli na realizację zaplanowanego celu.W gminie nie występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza, ze względu na nieprzekraczalnie dopuszczalnych norm gmina nie posiada programu ochrony powietrza.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska