Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA STARACHOWICE
wartość projektu
52 147 283,32 zł
dofinansowanie z UE
40 102 585,37 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głów. projektu jest utworz. spójnego systemu transportu komunikacji publicz. na terenie M. Starachowice poprzez modernizację infrastruk. oraz zakup taboru niskoemisyj., co wpłynie na ogranicz. emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt wpisuje się w założ. RPOWŚ 2014–2020 i jest zgodny z dział. 3.4. Celem szczegół. jest ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery poprzez usprawnienie miejskiego taboru niskoemisyjnego, budowę i modernizację infrastruktury służącej transportowi niskoemis., budowę systemu ścieżek i wprowadz. roweru miejskiego, prowadz. kampanii promocyjn. Działania ukierunkowane są na rozwój multimodalnej moblilności miejskiej, poprzez m.in: zakup taboru niskoemis.(15szt.)wraz z budową stacji tankowania CNG, moderniz. infrastrukt transport.: budowa 1 skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacją 20 wiat przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12km. i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerow i stacji Bike&Ride, zarządzanie i promocja (kampania promocyjna). Realizacja celów mierzona jest za pomocą wskaźników produktu: liczba. zakupion. jedn. taboru -15szt., pojemność zakup. taboru-1.200os., dł. przebud. linii komunik. miejsk 1,10km., licz. intelig. system. transport.-2szt. Licz. wybud. obiektów Bike&Ride 11szt., licz. stanow. postojow. w obiekt. Bike&Ride – 55.szt., dł. wspartej infrastruktury. rowerowej -12.00km., licz. proj. finansów. kosztów racjonal. uspraw. dla os. niepełnospraw. -1, liczb. obiektów dostosow. do potrzeb os. z niepełnos.- 15. Wskaźnik rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarn.- 79,10 tony równoważnika CO2, licz. przewozów komunik. miejską na przebudow. liniach 189.770,92szt/rok Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria punktowe znajduje się tabeli 27 str.107-113 studium wykonalności .

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.