Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimage
The title of the project

Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II

category
Name of the beneficiary
GMINA STARACHOWICE
Project value
52 147 283,32 zł
Co-financing from the EU
40 102 585,37 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
starachowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głów. projektu jest utworz. spójnego systemu transportu komunikacji publicz. na terenie M. Starachowice poprzez modernizację infrastruk. oraz zakup taboru niskoemisyj., co wpłynie na ogranicz. emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt wpisuje się w założ. RPOWŚ 2014–2020 i jest zgodny z dział. 3.4. Celem szczegół. jest ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery poprzez usprawnienie miejskiego taboru niskoemisyjnego, budowę i modernizację infrastruktury służącej transportowi niskoemis., budowę systemu ścieżek i wprowadz. roweru miejskiego, prowadz. kampanii promocyjn. Działania ukierunkowane są na rozwój multimodalnej moblilności miejskiej, poprzez m.in: zakup taboru niskoemis.(15szt.)wraz z budową stacji tankowania CNG, moderniz. infrastrukt transport.: budowa 1 skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacją 20 wiat przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12km. i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerow i stacji Bike&Ride, zarządzanie i promocja (kampania promocyjna). Realizacja celów mierzona jest za pomocą wskaźników produktu: liczba. zakupion. jedn. taboru -15szt., pojemność zakup. taboru-1.200os., dł. przebud. linii komunik. miejsk 1,10km., licz. intelig. system. transport.-2szt. Licz. wybud. obiektów Bike&Ride 11szt., licz. stanow. postojow. w obiekt. Bike&Ride – 55.szt., dł. wspartej infrastruktury. rowerowej -12.00km., licz. proj. finansów. kosztów racjonal. uspraw. dla os. niepełnospraw. -1, liczb. obiektów dostosow. do potrzeb os. z niepełnos.- 15. Wskaźnik rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarn.- 79,10 tony równoważnika CO2, licz. przewozów komunik. miejską na przebudow. liniach 189.770,92szt/rok Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria punktowe znajduje się tabeli 27 str.107-113 studium wykonalności .

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl