Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

System mikrosatelitarny EagleEye

kategoria
nazwa beneficjenta
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
44 889 712,50 zł
dofinansowanie z UE
27 253 450,63 zł
Województwo
dolnośląskie
mazowieckie
Powiat
m. Wrocław
m.st. Warszawa
piaseczyński
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).Celem projektu jest opracowanie satelity obserwacyjnego Ziemi (główny produkt), podniesienie na TRL9 platformy mikrosatelitarnej (np. umożliwiającej testowanie produktów innych firm w kosmosie) i dopracowanie szeregu podsystemów przeznaczonych dla mikrosatelitów. Systemy te sprzedawane będą również jako niezależne produkty.Satelita obserwacyjny (EagleEye) zapewni rozdzielczość rzędu 1 m. Rozdzielczość osiągnięta zostanie dzięki opracowaniu teleskopu, systemu stabilizacji, umieszczeniu satelity na b. niskiej orbicie (wykorzystanie napędu). Projekt wykorzysta możliwie dużo elementów platformy HyperSat, które w ramach projektu przeniesione zostaną na TRL9. Satelita będzie miał rozmiary ok. 40x40x50 cm i wagę do 50 kg. Projekt realizuje konsorcjum przemysłowo-naukowe: Creotech Instruments S.A. (lider), Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych CBK PAN (partner naukowy). Creotech odpowiada za przygotowanie platformy satelitarnej, nośnika EagleEye. Bazuje w części na projekcie POIR.01.01.01-00-0024/17 – projekt do 2020 wypracuje elementy składowe uniwersalnej platformy HyperSat – TRL7. Scanway odpowiada za przygotowanie teleskopu optycznego dla satelity. Prace te bazują na wynikach projektu POIR.01.01.01-00-0110/17 – w ramach projektu do 2020 TRL7 osiągnie teleskop przeznaczony dla nanosatelitów. CBK PAN odpowiada za opracowanie kluczowych elementów EagleEye: superkomputer, system stabilizacji i przeprowadzenie testów. Wykorzystywane będzie przy tym doświadczenie CBK zebrane m.in. w projektach ESA i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.W ramach projektu satelita przejdzie testy na orbicie, osiągnie TRL9. EagleEye jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę rynku związaną z wysokorozdzielcz

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.