Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

System mikrosatelitarny EagleEye

Name of the beneficiary
CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Project value
44 889 712,50 zł
Co-financing from the EU
27 253 450,63 zł
Voivodeship
dolnośląskie
mazowieckie
County
m. Wrocław
m.st. Warszawa
piaseczyński
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).Celem projektu jest opracowanie satelity obserwacyjnego Ziemi (główny produkt), podniesienie na TRL9 platformy mikrosatelitarnej (np. umożliwiającej testowanie produktów innych firm w kosmosie) i dopracowanie szeregu podsystemów przeznaczonych dla mikrosatelitów. Systemy te sprzedawane będą również jako niezależne produkty.Satelita obserwacyjny (EagleEye) zapewni rozdzielczość rzędu 1 m. Rozdzielczość osiągnięta zostanie dzięki opracowaniu teleskopu, systemu stabilizacji, umieszczeniu satelity na b. niskiej orbicie (wykorzystanie napędu). Projekt wykorzysta możliwie dużo elementów platformy HyperSat, które w ramach projektu przeniesione zostaną na TRL9. Satelita będzie miał rozmiary ok. 40x40x50 cm i wagę do 50 kg. Projekt realizuje konsorcjum przemysłowo-naukowe: Creotech Instruments S.A. (lider), Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych CBK PAN (partner naukowy). Creotech odpowiada za przygotowanie platformy satelitarnej, nośnika EagleEye. Bazuje w części na projekcie POIR.01.01.01-00-0024/17 – projekt do 2020 wypracuje elementy składowe uniwersalnej platformy HyperSat – TRL7. Scanway odpowiada za przygotowanie teleskopu optycznego dla satelity. Prace te bazują na wynikach projektu POIR.01.01.01-00-0110/17 – w ramach projektu do 2020 TRL7 osiągnie teleskop przeznaczony dla nanosatelitów. CBK PAN odpowiada za opracowanie kluczowych elementów EagleEye: superkomputer, system stabilizacji i przeprowadzenie testów. Wykorzystywane będzie przy tym doświadczenie CBK zebrane m.in. w projektach ESA i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.W ramach projektu satelita przejdzie testy na orbicie, osiągnie TRL9. EagleEye jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę rynku związaną z wysokorozdzielcz

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl