Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

kategoria
nazwa beneficjenta
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
wartość projektu
249 999 985,45 zł
dofinansowanie z UE
210 424 987,75 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Mając na uwadze potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej, konieczne jest pilne podjęcie działań umożliwiających wdrożenie rozwiązań organizacyjno-finansowych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Hospicjach (w podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) na czas COVID-19 (opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia).Z uwagi na specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów, wprowadzony zostanie w ramach projektu system pracy ograniczony wyłącznie do jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.Przedstawiany projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Celem projektu jest wsparcie bezpieczeństwa pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczoleczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach (podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) (ZOL/ZPO/hospicja) oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS), a także bezpieczeństwa personelu. Zaplanowano 2 nabory wniosków Rezultatem projektu będzie realizacja poniższych wskaźników:1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1 3312. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19:249 999 985,45 zł