Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

kategoria
nazwa beneficjenta
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
wartość projektu
249 999 985,50 zł
dofinansowanie z UE
210 424 987,80 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Mając na uwadze potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej, konieczne jest pilne podjęcie działań umożliwiających wdrożenie rozwiązań organizacyjno-finansowych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Hospicjach (w podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) na czas COVID-19 (opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia).Z uwagi na specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów, wprowadzony zostanie w ramach projektu system pracy ograniczony wyłącznie do jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.Przedstawiany projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Celem projektu jest wsparcie bezpieczeństwa pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczoleczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach (podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) (ZOL/ZPO/hospicja) oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS), a także bezpieczeństwa personelu. Zaplanowano 2 nabory wniosków Rezultatem projektu będzie realizacja poniższych wskaźników:1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1 3312. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19:249 999 985,45 zł

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.