Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

category
Name of the beneficiary
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Project value
249 999 985,45 zł
Co-financing from the EU
210 424 987,75 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Mając na uwadze potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 w stacjonarnych podmiotach opieki długoterminowej, konieczne jest pilne podjęcie działań umożliwiających wdrożenie rozwiązań organizacyjno-finansowych w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Hospicjach (w podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) na czas COVID-19 (opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia).Z uwagi na specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów, wprowadzony zostanie w ramach projektu system pracy ograniczony wyłącznie do jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach.Przedstawiany projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Celem projektu jest wsparcie bezpieczeństwa pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczoleczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach (podmiotach udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym) (ZOL/ZPO/hospicja) oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS), a także bezpieczeństwa personelu. Zaplanowano 2 nabory wniosków Rezultatem projektu będzie realizacja poniższych wskaźników:1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1 3312. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19:249 999 985,45 zł

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl