Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach

Name of the beneficiary
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
Project value
1 889 077,20 zł
Co-financing from the EU
1 592 114,26 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
2.9. Rozwój ekonomii społecznej
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt ma na celu włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców orazutworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych PES, do których przystąpi co najmniej 24 podmioty ekonomii społecznej (PES) oraz 2 przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe, do30 listopada 2021r. Projekt ma charakter ogólnopolski.Grupę docelową P stanowią:a. PES, w tym PSb. przedsiębiorstwa.Projekt składa się z dwóch modułów.W ramach Modułu I dokonany zostanie przegląd wybranych klastrów zrzeszających przedsiębiorców pod kątem możliwości włączenia PS, następnie opracowana zostanie koncepcja przeprowadzenia naboru PS i dołączenia PS do ponadregionalnych klastrów przedsięb. Wnioskodawcaobejmie wsparciemdoradczo – eksperckim PS przystępujące do klastrów. Będzie wspierał PS w pierwszych m-cach udziału w klastrach, m.in. poprzez zapewnienie udziału w misjach gospodarczych. Działania dotycz. włączania PS do klastrów przeds. komercyjnych zostaną upowszechnione.W ramach Modułu II opracow. zostanie wzorcowa koncepcja sieci branżowej PES (posiad. udział do 15% przedsieb. nie będących PES). Stworzone zostaną dwie ponadregionalne sieci branżowe PES, utworzona zostanie identyfikacja wizualna nowych sieci branżowych, budowana będzie marka sieci. PES uczestniczące w sieci zostaną objęte profesjonalnym wsparciem ekspercko – doradczym oraz zapewniony zostanie im udział w misjach gospodarczych, itp. Działania zrealiz. w Module II zostaną upowszechnione.PS i PES uczestniczące w P będą pochodziły z co najmniej 2 województw.W ramach realiz. P powstanie raport podsumowujący Moduł I i II.Wypracowane w ramach projektu produkty i rezultaty będą zgodne z założ. KPRES.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl