Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przedsiębiorca z PO WERem!

Name of the beneficiary
AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.
Project value
9 970 893,05 zł
Co-financing from the EU
8 403 468,66 zł
Voivodeship
małopolskie
County
bocheński
krakowski
m. Kraków
miechowski
myślenicki
proszowicki
wielicki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt jest skierowany do osób chcących założyć DG w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku COVID-19. Osoby te są osobami fizycznymi, biernymi zawod. lub bezr. niezarejestr. w UP w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące/uczące się na obszarze subregionu KOM.Projekt zakłada realizację szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia działalności oraz udzielenie 257 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz udzielenie 257 os. 6msc wsparcia pomostowego finansowego. Projekt wspiera aktywność,samodzielność i odpowiedzialność osób młodych na rynku pracy oraz promuje zaangażowanie społeczne osób młodych.Cel: Zwiększ. możliw. zatrudn. os.młodych(18-29r.ż.), w tym: os. bier. zaw. lub bezrob. niezarej. w UrzP, które utraciły zatr. po 1.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 zamieszk.i/lub uczący się w na ter. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego[KOM] poprzez udzielenie 257 dotacji na założenie przez os.młode nowych i trwałych mikorprzeds. w okr. do 30.06.2023r.Zaplanow. W proj. działania pozwolą UP również przygotować się,nabyć/podnieść ich kwalifik. do prow. własnej działalności gospodarczej.Wsparcie realizowane w ramach projektu (wsparcie szkoleniowe,pomoc eksperta dotacyjnego,środki na rozpoczęcie działalności, wsparcie pomostowe finansowe)Realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl