Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Z zatrudnieniem w przyszłość!

Name of the beneficiary
CENTRUM INNOWACJI I SPOŁECZNEJ EKONOMII
Project value
294 720,00 zł
Co-financing from the EU
248 390,01 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
gostyniński
m. Płock
płocki
sierpecki
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt skierowany do 24 osób (w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020) z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Grupę docelową proj. stanowią os. fizyczne,które zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego w pow. gostynińskim, sierpeckim, płockim lub m. Płock w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności edukacyjno-zawodowej 24 osób (w tym 13K i 11M) w wieku 15-29 lat, bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) i zamieszkują na obszarze woj. mazowieckim w pow. gostynińskim, sierpeckim, płockim i m. Płock w okresie 01.01-2021-31.12.2021Każdy UP zostanie objęty ind. poradnictwem edukacyjno-zawodowym, podczas którego utworzone zostanie IPD, na którego podstawie każdemu UP zaoferowane zostaną dalsze formy wsparcia niezbędne do jego aktywizacji zawodowej:-dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i predyspozycji UP szkolenia zaw.,-pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego -ułatwiające uczestnikom projektu uzyskanie ofert pracy zgodnej z zaplanowaną ścieżką zaw.-staże zawodowe adekwatne do ukończonego szkolenia zaw. prowadzące do nabycie prakt. umiejętności zaw.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl