Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m

kategoria
nazwa beneficjenta
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
wartość projektu
1 935 556 000,00 zł
dofinansowanie z UE
1 226 448 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje wykonanie prac w zakresie: a) pogłębienie toru do 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem (w tym wykonanie mijanek) na odcinkach prostych oraz z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i na odcinkach przejściowych w dnie wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego (ok. 62 km); b) przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień; c) niwelację dna w strefie Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmująca m.in. Kanał Mieliński i Kanał Piastowski) – ze względu na układ batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia w dnie toru; d) budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego oraz umocnienie skarpy obrotnicy Orli Przesmyk; e) przebudowę sieci branżowych w miejscach kolizji z modernizacją toru; f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków: – na wysokości Polic, – przy Przesmyku Orlim na przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego, – w Porcie Szczecin – na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego. Projekt obejmuje również: – przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, – budowę dwóch sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego; – pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień. Zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km.

Realizacja Projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów:- udrożnienie toru wodnego dla statków o większej ładowności i zanurzeniu,- poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym,- usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym,- poprawa stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem będzie umożliwienie pracownikom niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.