Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
The title of the project

Modernization of the Świnoujście-Szczecin Fairway to the Depth of 12,5 m

category
Name of the beneficiary
Maritime Office in Szczecin
Project value
1 442 880 000,00 zł
Co-financing from the EU
1 226 448 000,00 zł
Voivodeship
zachodniopomorskie
County
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projekt obejmuje wykonanie prac w zakresie: a) pogłębienie toru do 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem (w tym wykonanie mijanek) na odcinkach prostych oraz z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i na odcinkach przejściowych w dnie wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego (ok. 62 km); b) przebudowę (regulację) skarp brzegowych bez umocnień; c) niwelację dna w strefie Świnoujścia (od proj. km ~5+134 do km ~16+640, obejmująca m.in. Kanał Mieliński i Kanał Piastowski) – ze względu na układ batymetryczny wykazujący znaczne lokalne przegłębienia w dnie toru; d) budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego oraz umocnienie skarpy obrotnicy Orli Przesmyk; e) przebudowę sieci branżowych w miejscach kolizji z modernizacją toru; f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków: – na wysokości Polic, – przy Przesmyku Orlim na przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego, – w Porcie Szczecin – na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego. Projekt obejmuje również: – przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, – budowę nowych lub rozbudowę istniejących pól refulacyjnych bądź budowę sztucznych wysp wraz ze zlokalizowanymi na nich przystaniami, na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego; – pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień. Zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km.

Realizacja Projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów:- udrożnienie toru wodnego dla statków o większej ładowności i zanurzeniu,- poprawa bezpieczeństwa nawigacji statków morskich po szerszym i głębszym torze wodnym,- usprawnienie nawigacji statków po torze wodnym i zwiększenie przepustowości toru spowodowane obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia kolejki statków na torze wodnym,- poprawa stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem będzie umożliwienie pracownikom niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl