Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)

nazwa beneficjenta
MINISTERSTWO FINANSÓW
wartość projektu
144 616 292,00 zł
dofinansowanie z UE
121 347 818,92 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) realizowany jest w formule programu uruchomionego przez Ministra Rozwoju i Finansów w 2017 r. Projekt PUESC przewiduje modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) poprzez budowę nowych i modernizację jego dotychczasowych komponentów, w tym m.in. modernizację portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (puesc.gov.pl) udostępnianego z wykorzystaniem funkcjonalności komponentu SISC SEAP (Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu). W ramach Projektu PUESC planowane jest wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług związanych z: dokonywaniem odprawy celnej – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku; przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej. W ramach Projektu PUESC dostarczone zostaną e-usługi, których celem będzie usprawnienie procesów realizowanych przez klientów Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze celnym i akcyzowym w zakresie odprawy granicznej, odprawy celnej oraz obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i poszerzenie zakresu spraw, które będą mogły być obsłużone w formie elektronicznej Cyfrowa granica – Usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem. Awizacja – Usługa umożliwiająca klientowi awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej. Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany i re-używalności danych pomiędzy KAS a Partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta. Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – Usługa umożliwiająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów UKC. Rozliczanie procedur specjalnych – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewniająca organom KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych. e-Decyzje – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC e-Banderole – Usługa polegająca na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie obsługi procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol). e-Przemieszczanie – Usługa umożliwiająca klientowi przemieszczanie wyrobów podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów. e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – Usługa umożliwiająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego. e-Dokumenty – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC. e-Płatności – Usługa umożliwiająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym. Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE, oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach Projektu skorzystają wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne przekraczający granicę zewnętrzną UE, jak też przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu samochodów osobowych oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy. Zakłada się osiągnięcie poprawy efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Projektu PUESC realizowane będą założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji przez klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej (przedsiębiorców i obywateli) ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw elektronicznie bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z Krajową Administracją Skarbową, zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. W sierpniu 2017 r. złożony został do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o dofinansowanie Projektu PUESC ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”” w ramach II osi priorytetowej. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie a łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 143 386 292,00 złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31 stycznia 2021 r. zgodnie z porozumieniem o jego dofinansowanie ze środków POPC, podpisanym przez Ministra Rozwoju i Finansów z Dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) realizowana będzie z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych, z którymi planowane jest podpisanie kontraktów na budowę i modernizację komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.