Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)

nazwa beneficjenta
MINISTERSTWO FINANSÓW
wartość projektu
144 616 292,00 zł
dofinansowanie z UE
121 347 818,90 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt realizowany jest w formule programu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw w obszarze celnym i akcyzowym, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

W ramach projektu prowadzona jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) – budowa nowych i ulepszenie dotychczasowych komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych i hurtowni danych.

Modernizowanym elementem SISC jest Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – portal usługowy puesc.gov.pl, który zapewnia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami KAS, udostępniając elektroniczne usługi publiczne Krajowej Administracji Skarbowej w takich obszarach jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Dla kogo

Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy dokonują obrotu towarowego z zagranicą, w tym przekraczają granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz działają w obszarze akcyzowym. Są to:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują w Polsce odprawy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, które są obowiązkowo oznaczane znakami akcyzy.

Korzyści

Cyfryzacja usług ma zwiększyć wygodę i przyspieszyć procesy biznesowe realizowane przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS. Umożliwi załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Elektroniczne usługi publiczne KAS w Projekcie PUESC

W ramach projektu planuje się wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej związanych z:

 • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
 • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów i współczesnymi standardami technologicznymi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE,
 • obsługą administracyjną klienta, m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

Zmodernizowane e-usługi usprawnią obsługę klientów KAS w tych obszarach i poszerzą zakres spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej. Zapewnią one klientom:

 • sprawną obsługę na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem (usługa Cyfrowa granica),
 • złożenie zawiadomienia o zamiarze pojawienia się na granicy i przekazanie wyprzedzających danych o osobach i towarach (usługa Awizacja); umożliwi to po stronie KAS wstępne przygotowanie odprawy i skrócenie klientowi czasu oczekiwania na przejściu granicznym oraz pozwoli na ponowne wykorzystanie przekazanych danych w dalszej obsłudze celnej,
 • mechanizmy wymiany i reużywalności danych między organami KAS a partnerami KAS oraz klientami, jak też koordynację wspólnych kontroli dla podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta (usługa Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą),
 • realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego (usługa Cyfrowa odprawa zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym),
 • złożenie elektronicznego rozliczenia procedury specjalnej oraz umożliwienie organom KAS zarządzania rozliczaniem tych procedur z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych (usługa Rozliczanie procedur specjalnych),
 • elektroniczną obsługę wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (usługa e-Decyzje),
 • elektroniczną obsługę nabywania i rozliczania znaków akcyzy – banderol (usługa e-Banderole),
 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów (usługa e-Przemieszczanie),
 • elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku dotyczącego akcyzy przy rejestracji samochodu osobowego (usługa e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych),
 • elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC (usługa e-Dokumenty),
 • uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym (usługa e-Płatności).

Po szczegółowe informacje o elektronicznych usługach skarbowo-celnych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zapraszamy do serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej www.puesc.gov.pl. Dowiesz się, z jakich usług elektronicznych możesz skorzystać i w jaki sposób to zrobić. Uzyskasz także szereg przydatnych informacji z obszaru cła i akcyzy.

 Kontakt

Jeżeli chciałbyś podzielić się spostrzeżeniami na temat nowych rozwiązań udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych oraz na temat opublikowanych w serwisie informacji, napisz na adres e-mail: redakcja.puesc@mf.gov.pl.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.