Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWO- CELNYCH (PUESC)

Name of the beneficiary
MINISTERSTWO FINANSÓW
Project value
144 616 292,00 zł
Co-financing from the EU
121 347 818,90 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
action
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) realizowany jest w formule programu uruchomionego przez Ministra Rozwoju i Finansów w 2017 r. Projekt PUESC przewiduje modernizację Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) poprzez budowę nowych i modernizację jego dotychczasowych komponentów, w tym m.in. modernizację portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (puesc.gov.pl) udostępnianego z wykorzystaniem funkcjonalności komponentu SISC SEAP (Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu). W ramach Projektu PUESC planowane jest wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług związanych z: dokonywaniem odprawy celnej – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych oraz konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie, przy jednoczesnym wsparciu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku; przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej. W ramach Projektu PUESC dostarczone zostaną e-usługi, których celem będzie usprawnienie procesów realizowanych przez klientów Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze celnym i akcyzowym w zakresie odprawy granicznej, odprawy celnej oraz obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i poszerzenie zakresu spraw, które będą mogły być obsłużone w formie elektronicznej Cyfrowa granica – Usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem. Awizacja – Usługa umożliwiająca klientowi awizację zamiaru pojawienia się na granicy wraz z przekazaniem wyprzedzających danych o osobach i towarach w celu wstępnego przygotowania odprawy i skrócenia czasu oczekiwania na przejściu granicznym, jak również ponownego wykorzystania przekazanych danych w kolejnych procesach obsługi celnej. Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany i re-używalności danych pomiędzy KAS a Partnerami KAS oraz klientami wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta. Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – Usługa umożliwiająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów UKC. Rozliczanie procedur specjalnych – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewniająca organom KAS zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych. e-Decyzje – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC e-Banderole – Usługa polegająca na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie obsługi procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol). e-Przemieszczanie – Usługa umożliwiająca klientowi przemieszczanie wyrobów podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów. e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – Usługa umożliwiająca klientowi wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego przy rejestracji samochodu osobowego. e-Dokumenty – Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC. e-Płatności – Usługa umożliwiająca klientowi uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym. Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób fizycznych dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE, oraz działających w obszarze akcyzowym. Z produktów dostarczanych w ramach Projektu skorzystają wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują na obszarze kraju procesy celne, przedsiębiorcy i osoby fizyczne przekraczający granicę zewnętrzną UE, jak też przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu samochodów osobowych oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, na które nałożono obowiązek oznaczania znakami akcyzy. Zakłada się osiągnięcie poprawy efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. W ramach Projektu PUESC realizowane będą założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) oraz Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Efektem uruchomionych usług świadczonych drogą elektroniczną będzie zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji przez klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej (przedsiębiorców i obywateli) ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw elektronicznie bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z Krajową Administracją Skarbową, zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. W sierpniu 2017 r. złożony został do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o dofinansowanie Projektu PUESC ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”” w ramach II osi priorytetowej. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie a łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 143 386 292,00 złotych. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31 stycznia 2021 r. zgodnie z porozumieniem o jego dofinansowanie ze środków POPC, podpisanym przez Ministra Rozwoju i Finansów z Dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) realizowana będzie z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych, z którymi planowane jest podpisanie kontraktów na budowę i modernizację komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych oraz hurtowni danych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl