Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Name of the beneficiary
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Project value
158 900 000,00 zł
Co-financing from the EU
133 920 920,00 zł
Voivodeship
projekt ogólnopolski
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
2.9. Rozwój ekonomii społecznej
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających z IF (pożyczki). Realizacja celu projektu ułatwi dostęp PES do kapitału, niezbędnego na początkowym etapie funkcjonowania oraz na rozwój działalności. Oferta finansowania uwzględnia specyfikę PES oraz wnioski z realizacji projektu pilotażowego w Działaniu 1.4 PO KL na lata 2007-2013. Zakłada się systematyczny wzrost liczby PES, korzystających z finansowania, które wzmocni ich efektywność w zakresie zarządzania zasobami finansowymi i ułatwi działalność na komercyjnym rynku towarów i usług. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez udostępnienie IF na preferencyjnych zasadach. Realizacja projektu wpłynie na: wzrost liczby PES korzystających z IF, wzrost zatrudnienia w PES, osiągnięcie korzyści społecznych z planowanych przedsięwzięć, m.in. dostarczanie usług użyteczności publicznej, lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów oraz wzmocnienie konkurencyjności miejscowej gospodarki. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu powstanie 1250 nowych miejsc pracy (wskaźnik rezultatu). Grupę docelową projektu stanowią PES zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych, które spełniają dodatkowe kryteria wskazane w pkt. 3.2 wniosku. Główne zadanie MFF (realizacja zadań została opisana w pkt 4.1.). Zadania przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z “Założeniami wsparcia instrumentów finansowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach PO WER 2014-2020” i zostały uzgodnione z Zespołem ds. instrumentów finansowych w ramach PO WER. Szerzej rolę i zadania BGK opisano w cz. 4 Strategii Inwestycyjnej. Zadania Menadżera KFPS opisane we wniosku w pełni odzwierciedlają zakres merytoryczny zadań wskazanych w Planie Działania na rok 2016.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl