Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
12 515 870,25 zł
dofinansowanie z UE
8 270 046,09 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej.Dla realizacji celu bezpośred. zostaną wykonane następ. roboty: Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.: ocieplenie ścian w gruncie 540,15 m2, ocieplenie ścian piwnic i cokołów ponad gruntem – 244,23 m2, ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych – 4 386,65 m2, ocieplenie stropodachu pełnego 888,16 m2, ocieplenie stropodachu wentylowanego 2 431,51 m2, wymiana okien 1 575,17 m2, modernizacja instal.i wymiana węzła ciepłowniczego, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnas., montaż instalacji kolektorów słonecznych o pow. 28 m2, modernizacja inst. oświet. wew. IV LO w Gorzowie Wlkp.: wymiana okien: 54,85 m2, wymiana świetlików 25,20 m2, wymiana drzwi zewnętrz.16,8 m2, wymiana drzwi poddasza (do części nieużytkowej)6,40 m2, renowacja drzwi 18,20 m2, ściany w gruncie 216,77 m2, ściany łącznika ponad gruntem 824,96 m2, strop ostatniej kondygnacji 843,94 m2, skosy dachów 676.31 m2, ściany poddasza 204,00m2,wymiana istniejącej instalacji c.o. na nową nowy moduł węzła cieplnego c.w.u., wentylacja w sali gimnas. – centrala wentylacyjna nawiewno–wywiewna, wymiana oświetlenia na energooszczędne -wszystkie pomieszcz. oświetlone będą oprawami oświet. typu LED. Projekt spowoduje zmniejszenie o ok.50% energochłonności budynków oświat. Zakładane wskaźniki: 1. Rezultatu i produktu: – Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)–965 tony równoważnika CO2/rok; – Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32)-2 894 309 kWh/rok; – Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt. – Liczba utrzymanych miejsc pracy 0 EPC, 2. Specyficzne: Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,28 %. Benef.końcowi: mieszkańcy MOFGW,instytucje, przedsiębiorstwa, uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół objętych projektem. Wg stanu na 2016r. liczba ta wynosi dla ZS nr 13 ok.1700 osób, dla IV LO ok.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.