Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F

nazwa beneficjenta
GMINA DESZCZNO
wartość projektu
643 229,19 zł
dofinansowanie z UE
429 579,78 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w miejscowości Deszczno w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół przy ul. Lubuskiej 61. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z dostępnej na terenie MOF GW komunikacji publicznej w drodze zagospodarowania infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie ZS w Deszcznie – głównego „węzła przesiadkowego” w tej miejscowości. Celami projektu są: • Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Deszcznie na potrzeby bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z transportu publicznego, w tym przez osoby niepełnosprawne; • Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie Gminy Deszczno; • Ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej na terenie MOF Gorzowa Wlkp. • Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. • Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Planuje się realizację następujących zadań: opracowanie dokumentacji projektu (Beneficjent nie wnioskuje o dofinansowanie wydatków związanych z tym zadaniem), prace budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu. Koszty niekwalifik.stanowią wydat. związane z budową m.parkingowych, bud. chodnika do boiska, zagospod. terenów zielon. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, studium wykonalności, niezbędne opinie i uzgodnienia, PGN a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Dokonał zgłoszenia planowanych robót. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000. W drodze projektu wybudowany zostanie 1 obiekt „parkuj i jedź” dostosowany do potrzeb osób z niepełnospr. W wybudowanym obiekcie utworzone zostaną 34 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce dla osób niepełnospr.Rezultatem bezpośrednim będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 0,77 tony równoważnika C

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.