Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych – etap I Kłodawa – Chwalęcice

nazwa beneficjenta
GMINA KŁODAWA
wartość projektu
1 537 096,95 zł
dofinansowanie z UE
1 137 358,36 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w gminie Kłodawa, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1409 F – na odcinku Kłodawa – Chwalęcice.Na terenie objętym projektem nie ma obecnie ścieżek rowerowych, czy wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Stan techniczny poboczy stwarza zagrożenie w dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest stworzenie warunków dla bezpiecznego i bezproblemowego korzystania z alternatywnych (nieemisyjnych) środków transportu na terenie MOF GW. Celami projektu są: – Budowa ścieżki rowerowej w gminie Kłodawa pełniącej funkcję korytarza transportowego na odcinku Kłodawa – Chwalęcice. – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu na terenie Gminy Kłodawa w drodze tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju transportu ekologicznego. – Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. – Wzrost konkurencyjności gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważony rozwój regionu lubuskiego. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW. Planuje się realizację następujących zadań: oprac. dokumentacji projektu, wykup gruntów, prace budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu. Wszystkie wydatki w projekcie stanowią koszty kwalifikowalne. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, studium wykonalności, niezbędne opinie i uzgodnienia, PGN a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Część zaplanowanych prac wymaga pozwolenia na budowę (Wnioskodawca uzyskał stosowne pozwolenie). Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000. W drodze projektu wybudowane zostanie 1,641 km infrastruktury transportowej, dostosowanej do użytkowania przez os. niepełnosprawne. Projekt pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez przeniesienie ruchu rowerowego z pasa drogi powiatowej. Rezultatem bezpośrednim będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 3,86 tony równoważnika CO2/r

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.