Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Modernizacja zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Santok.

category
Name of the beneficiary
GMINA SANTOK
Project value
709 643,82 zł
Co-financing from the EU
603 197,21 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem gł.projektu:zwiększenie l.mieszkańców regionu korzystających z oferty świetlicy wiejskiej w Starym Polichnie,będącej instytucją kultury.Warunkiem osiągnięcia celu jest poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do pełnienia funkcji kulturowych i edukacyjnych.Realizacja proj.wpłynie na:wzrost atrakcyjności woj.Lubuskiego i efektywniejszego wykorzystywania zasob.kultury,będących świadectwem tożsamości regionalnej.Celem tworzenia świetlic wiejskich jest zapewnienie społeczeństwu miejsca na spędzanie czasu wolnego,integrację,rozwijanie zainteresowań.Obecnie budynek nie spełnia oczekiwań interesariuszy.Charakteryzuje go niska izolacja cieplna,elementy konstrukcyjne wymagają remontu.Dla przywrócenia akceptowalnego stanu technicznego budynku,niezbędna jest wymiana urządzeń grzewczych,a następnie prace wykończeniowe.Podjęte w ramach proj.prace przywrócą stan zgodny z przepisami techniczno-użytkowymi i standardami związanymi z wykończeniem budynku.W rezultacie oferta obiektu pozwoli interesariuszom zaspakajać potrzeby kulturalne i edukacyjne, którymi są: •Władze gminy – dostosow.obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych przyczyni się do wypełnienia obowiązku w zakresie zaspakajania potrzeb obywateli. •Mieszkańcy gminy,powiatu,województwa – termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej:zwiększenie oferty kulturalno-turystycznej regionu i zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu. •Mieszkańcy Starego Polichna-poprzez zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej,zyskają miejsce pozwalające na organizację czasu wolnego osób w różnych grupach wiekowych. •Turyści – obiekt o walorach turystycznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania regionem woj.Lubusk. •Nauczyciele przedszkoli oraz szkół –zwiększenie możliwości organizacji procesu dydaktycznego. Proj.nie podlega zasadom pomocy publicznej,realizacja zgodna z zasadą równości kobiet i mężczyzn,równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnych.[

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl