Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze

category
Name of the beneficiary
MIASTO ZIELONA GÓRA
Project value
11 271 948,52 zł
Co-financing from the EU
9 487 601,50 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Zielona Góra
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt jest zgodny z celem gł.Osi Pr. 4, którym jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt wpisuje się w cel szcz. którym jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego woj. lubuskiego. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 19A na potrzeby jednostki kultury i edukacji tj. MCKiE „Dom Harcerza” w ZG. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura, która poprawi jakość pracy placówki. Zyska ona dodatkowe pracownie, miejsce do archiwizacji, pomieszczenia o odpowiednich właściwościach technicznych (np. powierzchnia,kubatura, akustyka), takich jak sala widowiskowa. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób z obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, które będą korzystały z oferty kulturalno-edukacyjnej. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie darmowej kulturalnej oferty programowej do zgłaszanego popytu, szczególnie w zakresie liczby zajęć, zakresu tematycznego oraz liczby miejsc, stworzenie warunków sprzyjających kreatywności i rozwojowi pracowników, poprawę atrakcyjności i dostępności zajęć, w tym umożliwi korzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym i pozostałym mieszkańcom bez względu na stan zdrowia (sprawność ruchową), status społeczny i majątkowy. Zmniejszenie różnic w dostępie do życia kulturalnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji artystycznej poprzez poprawę jakości i dostępności publicznej oferty umożliwi aktywizację ludności w sferze kultury, pozwoli wykorzystać ich potencjał do rozwoju regionu, wpływając na poprawę jakości i atrakcyjności życia w MOF ZG.Przeprowadzenie inwestycji umożliwi również wprowadzenie e-usług z wykorzystaniem TIK do działalności placówki.Obszar oddziaływania projektu obejmuje dzieci z całego obszaru, z więcej niż 4 gmin i ma charakter ponadregionalny. Działalność MCKiE DH ma zasięg większy niż region z uwagi na wspó[…

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl