Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

category
Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
55 575 029,27 zł
Co-financing from the EU
30 926 138,95 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
5.1. Transport drogowy
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej wynika z realizacji Strategii ZIT MOF Gorzów Wlkp. i został zidentyfikowany jako projekt kluczowy przeznaczony do realizacji w ramach procedury pozakonkursowej w ramach działania 5.1.2 RPO – Lubuskie 2020.Jest elementem przebudowy układu drogowego oraz nawiązuje poprzez swoją lokalizację do infrastruktury transport zbiorowego oraz kolejowej. Polega na przebudowie ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim na odcinku ok. 1900 m – od skrzyżowania z ulicą Plac Słoneczny do skrzyżowania z ulicą Dobrą oraz remoncie ul. Kostrzyńskiej na odcinku ok. 1109 m – od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z węzłem S3. W całości realizuje docelowe rozwiązanie komunikacyjne. Po zakończeniu realizacji przedmiotowa droga będzie w pełni eksploatowana i dostępna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest komplementarny do „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, który został umieszczony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego pod numerem 6.1-33.1. POiŚ. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: 1. Prace przygotowawcze 2. Prace budowlane 3. Inżyniera kontraktu 4. Nadzór autorski 5. Wykup gruntów 6. Promocję projektu Przewidziano realizację działań chroniących środowisko naturalne w trakcie realizacji projektu (prace w okresie dziennym, segregowanie i bieżące wywożenie odpadów z budowy, ograniczenie emisji pyłu). Działania minimalizujące wpływ na elementy przyrodnicze (t.j. wycinka drzew ograniczona do minimum, poza okresem lęgowym, prace prowadzone w pobliżu roślinnością ze szczególną ostrożnością, wykonane zostaną nasadzenia zastępcze). Podjęte zostaną działania łagodzące wpływ inwestycji na środowisko poprzez m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej czy nasadzeń zastępczych. Wody opadowe ujęte zostaną w szczelne systemy kanalizacyjne zakończone separatorem substancji ropopochodnych. Przewidziano zakres prac związanych z elementami BRD.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl