Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
6 534 221,19 zł
dofinansowanie z UE
4 411 633,07 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zadanie będące przedmiotem wniosku obejmuje rewitalizację Placu Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025+. Jego celem głównym jest: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego oraz nadanie mu funkcji rekreacyjnej, społecznej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast celami szczegółowymi są: 1) poprawa integracji i aktywizacji mieszkańców, przede wszystkim osób zamieszkujących Nowe Miasto; 2) zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto; 3) zwiększenie liczby miejsc rekreacyjnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym. Przedmiotowe przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców obszaru zdegradowanego, a w szczególności osób zamieszkujących Nowe Miasto w Gorzowie Wielkopolskim. Z efektów projektu będą korzystali także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym, a także dzieci i młodzież uczęszczające do zlokalizowanych na tym obszarze szkół. W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: – Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym – 4 szt.; – Liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi – 27 341 osób; – Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – 0 szt. oraz wskaźniki produktu: – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,988 ha; – Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 9 884,74 m2; – Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.; – Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.; – Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców oraz przyczyni się do zmniejszenia skali negatywnych zjawisk występujących na obszarze zdegradowanym.[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.