Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo.

nazwa beneficjenta
GMINA SANTOK
wartość projektu
1 289 456,87 zł
dofinansowanie z UE
967 092,65 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Wnioskod.projektu jest Gmina Santok.Projekt zakłada termomodern. i przebudowę Sali Wiejskiej oraz utworzenie infrastr.rekreac. składającej się z boisk sportowych wraz z zagospod. terenu w Gralewie.Celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji gospod.,eduk.,turyst.,rekreac.,społeczn. i kultural. obszarowi zdegradowanemu wyznaczonemu na terenie Sołectwa Gralewo.Do gr.docelowych inwestycji zaliczono mieszkańców,społeczn. gminy Santok,turystów,Gminę Santok oraz mieszkańców MOF GW.Zakres rzeczowy:dokument.projektowa,stud.wykonaln.,roboty budowlane,nadzór inwestorski,promocja projektu. Wskaźniki produktu:powierzchnia obsz.objętych rewit.-0,22 ha,otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich-0m2,liczba wspartych obiektów infrastr.zlokalizowanych na rewital.obszarach–2 szt. Wskaźniki horyzont.:liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-2 szt,liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1 szt Wskaźniki rezultatu:wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)ogółem-1 EPC,wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsięb.)kobiety-0EPC,wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach(innych niż przedsięb.)mężczyźni-1EPC,liczba nowych funkcji na obszarze zrewitaliz.-5 szt,liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi-800os,liczba przedsięb. ulokowanych na zrewitaliz. obszarach-0szt,liczba utrzymanych miejsc pracy-0 EPC,liczba nowo utworzonych miejsc pracy(pozostałe formy)-0 EPC Zatrudniony mężczyzna będzie animatorem infrastr. rekreacyjnej. Do jego zadań będzie należała m.in organizacja czasu użytkowników obiektu, pilnowanie porządku oraz czuwanie nad bezpieczeństwem. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-Działanie 2.3.1.Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej w MOF GW,typ projektu–kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadanie nowych funkcji tym obszar[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.