Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
119 068 674,24 zł
dofinansowanie z UE
31 742 786,76 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego(1 szt.)-Centrum Edukacji Zawodowej(CEZ) w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., czyli nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (ZS Budowlanych i Samochodowych im. M.Kopernika, ZS Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Centrum Kształcenia Zawodowego), opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne wybieranie kierunków kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę sposobu użytkowania terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich adaptację i remont wraz z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu. Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty(6 szt.) zostaną odpowiednio wyposażone, w szczeg. w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu. Projekt obejmuje też sporządzenie koncepcji i dokumentacji proj., opracowanie SW i inf. do wniosku,nadzór inwestorski i autorski oraz promocję proj. Realizacja proj. zwiększy dostępność oraz poprawi warunki kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie MOF GW (cel gł. proj.). Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do uczniów/słuchaczy/użytkowników CEZ, lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, a także uczniów ZS Elektrycznych i ZS Mistrzostwa Sportowego, bowiem opuszczone budynki przez zespoły szkół bezpośrednio objętych wsparciem, przekazane zostaną ww. szkołom. Poprzez planowane działania m.in. z zakresu preorientacji zawodowej, CEZ będzie pełnić też funkcję instytucji popularyzującej naukę i innowację. Projekt jest kluczowy dla rozwoju MOF GW i całego woj. lubuskiego. Proj. realizowany będzie przez Gorzów Wlkp., który będzie też operatorem nowo powstałej infrastruktury. Wnioskodawca oprócz wykwalifikowanych zasobów osobowych posiada wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji zasoby [..

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.