Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
119 068 674,20 zł
Co-financing from the EU
32 071 502,16 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego(1 szt.)-Centrum Edukacji Zawodowej(CEZ) w byłym Zespole Szpitalnym przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., czyli nowoczesnego zespołu średnich szkół zawodowych (ZS Budowlanych i Samochodowych im. M.Kopernika, ZS Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Centrum Kształcenia Zawodowego), opartego na synergii szkół z pracodawcami (dualny system kształcenia) i nastawionego na nauczanie zawodów poszukiwanych przez obecny rynek pracy oraz proaktywne wybieranie kierunków kształcenia przydatnych w przyszłości. Zadania projektowe obejmują zmianę sposobu użytkowania terenu objętego wsparciem poprzez kompleksową modernizację obiektów, ich adaptację i remont wraz z wyburzeniem części istniejących obiektów, budową nowych obiektów i zagospodarowaniem terenu. Obiekty infrastruktury jednostek organizacyjnych oświaty(6 szt.) zostaną odpowiednio wyposażone, w szczeg. w nowoczesny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu. Projekt obejmuje też sporządzenie koncepcji i dokumentacji proj., opracowanie SW i inf. do wniosku,nadzór inwestorski i autorski oraz promocję proj. Realizacja proj. zwiększy dostępność oraz poprawi warunki kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie MOF GW (cel gł. proj.). Inwestycja skierowana jest przede wszystkim do uczniów/słuchaczy/użytkowników CEZ, lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, a także uczniów ZS Elektrycznych i ZS Mistrzostwa Sportowego, bowiem opuszczone budynki przez zespoły szkół bezpośrednio objętych wsparciem, przekazane zostaną ww. szkołom. Poprzez planowane działania m.in. z zakresu preorientacji zawodowej, CEZ będzie pełnić też funkcję instytucji popularyzującej naukę i innowację. Projekt jest kluczowy dla rozwoju MOF GW i całego woj. lubuskiego. Proj. realizowany będzie przez Gorzów Wlkp., który będzie też operatorem nowo powstałej infrastruktury. Wnioskodawca oprócz wykwalifikowanych zasobów osobowych posiada wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji zasoby [..

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl