Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice

Name of the beneficiary
MIASTO PABIANICE
Project value
33 670 503,56 zł
Co-financing from the EU
10 337 340,72 zł
Voivodeship
łódzkie
County
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.2. Termomodernizacja budynków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie, powiat pabianicki, miasto Pabianice. Dotychczas opracowano audyt energetyczny, PFU i SW. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawcą i Beneficjentem będzie Miasto Pabianice. Projekt będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Partnerem prywatnym jest Lider Konsorcjum Siemens Sp. z o. o. oraz Członek Konsorcjum Siemens Finance Sp. z o.o. Projekt obejmuje: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 (od 1 września 2017 r. SP nr 16); Zadanie 2 Termomodernizacja budynku PM nr 4; Zadanie 3 Termomodernizacja budynku PM nr 6; Zadanie 4 Termomodernizacja budynku PM nr 11; Zadanie 5 Termomodernizacja budynku PM nr 13; Zadanie 6 Termomodernizacja budynku PM nr 14; Zadanie 7 Termomodernizacja budynku PM nr 16; Zadanie 8 Termomodernizacja budynku SP nr 3; Zadanie 9 Termomodernizacja budynku SP nr 14; Zadanie 10 Termomodernizacja budynku SP nr 17; Zadanie 11 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego, Oddział I; Zadanie 12 Nadzór inwestorski; Zadanie 13 Zarządzanie projektem; Zadanie 14 Promocja projektu. Zakres projektu jest oparty o ustalenia z audytów energetycznych. Wszelkie wyliczenia zostały dokonane w audycie efektywności energetycznej. Efekty projektu: -Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 6 974 970,14 [kWh/rok]; -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 1 913,09 [MGCO2/rok]; – Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 35 512,11 [m2]; -Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 17 822,75 [GJ/rok]; -Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 11 [szt.]. Projekt nie generuje dochodów, nie jest objęty pomocą publiczną i nie jest zaliczany do projektów dużych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl