Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ PRZY UL. MONIUSZKI 3, 5 I TUWIMA 10 (PROGRAM NOWE CENTRUM ŁODZI)

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
50 788 811,00 zł
dofinansowanie z UE
26 651 849,44 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM PROJEKTU JEST REWITALIZACJA W KWARTALE ULIC PIOTRKOWSKA, TUWIMA, MONIUSZKI I SIENKIEWICZA, POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE BUDYNKÓW PRZY UL. TUWIMA 10, REWALORYZACJI BUDYNKÓW PRZY UL. MONIUSZKI 3 I 5 ORAZ OTWARCIU KWARTAŁU POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. TUWIMA Z UL. MONIUSZKI. POZOSTAŁE CELE SZCZEGÓŁOWE: MATERIALNO – PRZESTRZENNE • REWITALIZACJA KWARTAŁÓW ZABUDOWY WIELKOMIEJSKIEJ • POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ • ROZWÓJ CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTA • WZROST ATRAKCYJNOŚCI ŚRÓDMIEŚCIA ŁODZI W UJĘCIU PONADREGIONALNYM • BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU ŁODZI • TWÓRCZE WYKORZYSTANIE UNIKATOWEJ, ZABYTKOWEJ TKANKI URBANISTYCZNEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ISTOTNYCH JEJ ELEMENTÓW SPOŁECZNE – PRZECIWDZIAŁAJĄCE POGŁĘBIANIU SIĘ PATOLOGII SPOŁECZNEJ, WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU • WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INNOWACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY DOMU LITERATURY Z FILIĄ MEDIATEKĄ. • PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIESZKANIOWEJ OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU – • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZE • POPRAWA WARUNKÓW DO INWESTOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ • POZYTYWNY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE • POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO PONADTO PROJEKT POZYTYWNIE WPŁYWA NA SFERĘ ŚRODOWISKOWĄ. W PROJEKCIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 1. REWITALIZACJA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 5 Z PRZEZNACZENIEM NA UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNĄ – DOM LITERATURY WRAZ Z FILIĄ MEDIATEKĄ 2. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MONIUSZKI 3 Z PRZEZNACZENIEM GO NA CELE ADMINISTRACYJNE UMŁ 3. REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TUWIMA 10, Z PRZEZNACZENIEM GO NA CELE ADMINISTRACYJNE UMŁ 4. OTWARCIE KWARTAŁU POPRZEZ BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. TUWIMA Z UL. MONIUSZKI 5. PRZEBUDOWA UL. MONIUSZKI GRUPA DOCELOWA: MIESZKAŃCY MIASTA ŁÓDŹ.ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER DOMU LITERATURY – MEDIATEKI, PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE Z OBIEKTU KORZYSTAĆ BĘDĄ RÓWNIEŻ OSOBY NIE BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI MIASTA

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.