Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

nazwa beneficjenta
GMINA IZABELIN
wartość projektu
6 331 641,83 zł
dofinansowanie z UE
4 162 344,53 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Izabelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem projektu jest: – Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 6 444 m, – Przebudowa istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe, – Budowa parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja, – Montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów. – Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu ścieżki będą uwzględniały elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania tras rowerowych dla WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: -szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, -zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, -lepszej integracji gałęzi transportu, -niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, – poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, – nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Izabelin w wieku produkcyjnym dojeżdżający codziennie do pracy. Pośrednio projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy odbywają obligatoryjne lub fakultatywne podróże samochodami. Projekt będzie również skierowany dla pozostałych mieszkańców WOF chcących dojechać do KPN oraz jego sie