Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

nazwa beneficjenta
GMINA IZABELIN
wartość projektu
6 331 641,83 zł
dofinansowanie z UE
4 162 344,53 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Izabelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem projektu jest: – Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 6 444 m, – Przebudowa istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe, – Budowa parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja, – Montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów. – Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu ścieżki będą uwzględniały elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania tras rowerowych dla WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: -szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, -zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, -lepszej integracji gałęzi transportu, -niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, – poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, – nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Izabelin w wieku produkcyjnym dojeżdżający codziennie do pracy. Pośrednio projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy odbywają obligatoryjne lub fakultatywne podróże samochodami. Projekt będzie również skierowany dla pozostałych mieszkańców WOF chcących dojechać do KPN oraz jego sie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.