Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin

Name of the beneficiary
GMINA IZABELIN
Project value
6 331 641,83 zł
Co-financing from the EU
4 162 344,53 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
warszawski zachodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Izabelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem projektu jest: – Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 6 444 m, – Przebudowa istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe, – Budowa parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja, – Montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów. – Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu ścieżki będą uwzględniały elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania tras rowerowych dla WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: -szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, -zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, -lepszej integracji gałęzi transportu, -niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, – poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, – nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Izabelin w wieku produkcyjnym dojeżdżający codziennie do pracy. Pośrednio projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy odbywają obligatoryjne lub fakultatywne podróże samochodami. Projekt będzie również skierowany dla pozostałych mieszkańców WOF chcących dojechać do KPN oraz jego sie

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl