Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Żłobek Akademia Małej Pszczółki

nazwa beneficjenta
ANETA DĄBKOWSKA AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI
wartość projektu
408 297,50 zł
dofinansowanie z UE
326 638,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 os.(17K+5M) z terenu ZIT WOF,sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 22 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowym żłobku w W-wie – dzielnicy Białołęka w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018. W ramach projektu umożliwiony zostanie powrót na r.pracy os.z GD, tj.15os.powracających na r.pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich spraw.op.nad dziećmi do l.3 (80% znajdzie zatrudnienie) i 7os. pozostających bez zatrudnienia i spraw.opiekę nad dz.do l.3 (z czego 80% powróci na r.pracy); Przyjęta ilość osób jest realna do zrekrutowania przez Wnioskodawcę z uwagi na dośw.w prowadzeniu obecnie żłobka dla 15 os., z ofertą indywidualnej diety dziecka. Znajomość probl.i potrzeb GD oraz skalę zapotrzebowania (oczekujące na liście rezerwowej osoby, kilka zapytań w miesiącu o miejsce w żłobku, zwłaszcza dla dzieci potrzebujących specyficznego żywienia). Na każdym etapie realizacji, tworzenie żł.będzie przebiegało zgodnie z USTAWĄ z4.02.2011r.o opiece(..);ROZPORZĄDZENIAMI MPiPS z25.03.2011r.w spr.zakresu progr.szkoleń dla(…)oraz z 10.07.2014 r.w spr.wymagań lokalowych(…) Zadania w projekcie:: Zad.1=dostos.pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymog.bud.,sanitarno-hig., bezpiecz.p.poż.i zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; Zad.2=zakup wyposażenia (meble,zabawki,pomoce, sprzętu,plac zabaw;Zad.3= prowadzenie opieki,tj.:koszty personelu, ponoszenie opłat stałych za lokal, etc P.wpisuje się wCel szczeg.Priorytetu inwest.8iv i przyczyni się do wzrostu równości KiM w dostępie do zatrudnienia, rozw.kariery, godzenia życia zaw.i pryw.i promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. W proj.przestrzegana będze zasada równ.szans m.in.pod wzgl.płci, wieku,pochodzenia i niedyskryminacji. Dostępność wszystkich produktów i usług projektowych. Projekt SPEŁNIA KRYTERIA ZIT WOF-opis w C2.1.2 i premiujące nr.2,3,4,5. Okres trwałości ponad 30 m-cy (łącznie 15+22 miejsc op.)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.