Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Wiedza moją potrzebą

Name of the beneficiary
GMINA BRWINÓW
Project value
148 056,25 zł
Co-financing from the EU
110 496,25 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019. Jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie edukacji wynikające z przygotowanej przed projektem diagnozy z 14.02.2017r. zatwierdzonej Zarządzeniem Nr 11.2017 Burmistrza Gminy Brwinów z 10.03.2017r. uwzględniającej inwentaryzację posiadanego sprzętu w szczególności zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV,V,VI,VII,II Gim i III Gim, w tym uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół w Żółwinie (szkoła zlokalizowana na terenie wiejskim Gminy Brwinów należącej do ZIT WOF). Projekt obejmie 151 uczniów (w tym 71 uczennic). Wsparcie w ramach projektu dotyczyć będzie podniesienia wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego 120 uczniów (w tym 56 uczennic) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, wsparciem kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej i przedsiębiorczość.Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą wyjazdy edukacyjne oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły. Wszystkie działania w ramach projektu służyć będą kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych oraz ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a także przyczyni się do kształtowania nawyku uczenia się przez całe życie. Projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zaspokaja potrzeby uczniów i uczennic w zakresie edukacji, samodoskonalenia, kompetencji społecznych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl