Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
12 708 915,11 zł
Co-financing from the EU
9 478 141,54 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Zadania będące przedmiotem projektu obejmują budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z zagospodarowaniem przyległych ogólnodostępnych terenów, w tym wybranych miejskich przestrzeni podwórkowych w Gorzowie Wlkp. Głównym założeniem projektu, zgodnie z celem RPO LUBUSKIE 2020 Osi 9 w ramach Działania 9.2, jest nadanie nowych funkcji: społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych poprzez utworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury obejmującej ciąg pieszo-rowerowy i zagospodarowanie przyległych ogólnodostępnych przestrzeni miejskich przyczyniając się kompleksowo do rozwoju obszaru zmarginalizowanego i ożywienia społeczno-gospodarczego miasta.Projekt pośrednio realizuje f. gospodarczą w wyniku utworzenia placu targowego (wydatek nkw.). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na niwelowanie zdiagnozowanych problemów, ubóstwa w szczególności,iż powstaną dogodne warunki do aktywizacji i integracji społecznej zgodnie z założeniami interwencji EFS wynikającymi z Osi 6-8. Poczucie wspólnoty społecz. wzrośnie też dzięki organizowanym w ramach projektu działaniom promocyjnym. Poprzez zmniejszenie negatywnych sytuacji kryzysowych proj. przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miasta w rezultacie prowadząc do podniesienia jakości życia mieszkańców i zrównoważ. rozwoju regionu. Projekt realizuje wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba nowych funkcji na ob. zrewitalizowanym 5 Liczba utrzymanych miejsc pracy(EPC)1,5 Pow. obszarów objętych rewitalizacją 3,07ha Otwarta przestrzeń(…) na ob. miejskich 30735m2 Liczba projektów,w których sfinansowano koszty racjon. usprawnień dla os. z niepełnospr./Liczba obiektów dostosow. do potrzeb os.niepełn./Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokalizowanych na rewitaliz. obszarach- 1 szt. Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców ob.zdegradowanego, miasta i MOF GW, regionu, turystów. Opis techn.-ekonomiczny produktów we wniosku pkt.D3 i Studium II.3.3. Projekt zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-szerzej w

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl