Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Mieszkać Lepiej"

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
6 487 132,30 zł
dofinansowanie z UE
2 289 541,56 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac remontowo-budowlanych dot. 36 budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia, w szczególności podwórek. Głównym celem proj. jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa (szeroko rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, kulturalną, rekreacyjną, turystyczną) na obszarach zdegradowanych. Cele proj. zgodne są z celami i założeniami dokumentów strategicznych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wyższego rzędu. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie infrastruktury społ. na terenie miasta Gorzów Wlkp, gdzie owa infrastruktury jest w złym stanie. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1.Studium wykonalności 2.Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dla wszystkich budynków objętych przedsięwzięciem 3.Promocja projektu 4.Wniosek o dofinansowanie W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 36 budynki mieszkalne oraz 28 podwórek. Łączna powierzchnia obszarów objętych rewitalizacyjnych wyniesie 1,26 ha, natomiast otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich wyniesie 4941,24 m2. Liczba osób objętych procesem rewitalizacji wyniesie 27341. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków objętych projektem oraz przestrzeni publicznych i półpublicznych zarówno przed budynkami jak i wewnątrz kwartałów. Rezultatem przeprowadzonej inwestycji będzie zahamowanie degradacji obszaru objętego projektem oraz integracja mieszkańców. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną nadane nowe funkcje tj. społeczne, rekreacyjne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne oraz turystyczne. W ramach proj. wyróżnia się następujące grupy docelowe: •Wspólnoty Mieszkaniowe objęte projektem oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC •Mieszkańcy wszystkich budynków przewidzianych do rewitalizacji •Mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp., Mieszkańcy MOF Gorzowa Wlkp. oraz inne osoby, na które oddziaływać będą efekty projektu •Turyści odwiedzający miasto Gorzów

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.