Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zdobądź nowe kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat

nazwa beneficjenta
GRUPA ALTKOM S.A
wartość projektu
1 807 872,00 zł
dofinansowanie z UE
1 446 297,60 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.3. Doskonalenie zawodowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem gł. projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji 320 osób dorosłych z obszaru woj. mazowieckiego w zakresie zarządzania procesami handlowymi (potwierdzone certyfikacją EBSM) poprzez udział w kształceniu i szkoleniu zawod. w ramach projektu –do 29II 20r. Cele szczegółowe (które zostaną osiągnięte do 29 II 2020r.) to: 1. Ukończenie szkolenia i zdobycie kwalifikacji przez 160 os. w zakresie ścieżki EBSM Ludzie oraz 160 os. w ramach ścieżki EBSM Proces (os. z woj. mazow.); 2. Uzyskanie formalnego potwierdzenia kwalifikacji w drodze certyfikacji EBSM poprzez udział w egzaminie 320 os., z których min. 276 uzyska certyfikat. Projekt i jego cele realizują cel Poddział. 10.3.4., zwiększając szanse osób dorosłych na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kształceniu. Proj. umożliwia udział z własnej inicjatywy os. dorosłych w kursach z zakresu sprzedaży i uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu EBSM. Grupę docelową stanowią os. w wieku dorosłym, od 18 r. ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia -z woj. mazowieckiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. zg. z KC), szukające kompetencji handlowych, w tym zarządzające zespołami handl. Łącznie 320 os.,w tym: -min. 81% os. w wieku 50 + i/lub os. z wykszt. do poziomu ISCED3; -min. 51% uczestników to os. zamieszkałe na obszarach wiejskich; -41,2% to kobiety. Projekt zakłada realizację dwóch zadań: Zad. 1 Przeprowadzenie kursów przygotowujących do walidacji i certyfikacji kwalifikacji EBSM oraz Zad. 2 Walidacja i certyfikacja kwalifikacji EBSM z wydaniem certyfikatów. Pozwoli to na nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji w ramach certyfikacji EBSM.Główne wskaźniki projektu to rezultat „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 276” oraz odpowiadający mu produkt, tj. „Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 320”.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.