Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zdobądź nowe kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat

Name of the beneficiary
GRUPA ALTKOM S.A
Project value
1 807 872,00 zł
Co-financing from the EU
1 446 297,60 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
10.3. Doskonalenie zawodowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem gł. projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji 320 osób dorosłych z obszaru woj. mazowieckiego w zakresie zarządzania procesami handlowymi (potwierdzone certyfikacją EBSM) poprzez udział w kształceniu i szkoleniu zawod. w ramach projektu –do 29II 20r. Cele szczegółowe (które zostaną osiągnięte do 29 II 2020r.) to: 1. Ukończenie szkolenia i zdobycie kwalifikacji przez 160 os. w zakresie ścieżki EBSM Ludzie oraz 160 os. w ramach ścieżki EBSM Proces (os. z woj. mazow.); 2. Uzyskanie formalnego potwierdzenia kwalifikacji w drodze certyfikacji EBSM poprzez udział w egzaminie 320 os., z których min. 276 uzyska certyfikat. Projekt i jego cele realizują cel Poddział. 10.3.4., zwiększając szanse osób dorosłych na rynku pracy poprzez uczestnictwo w kształceniu. Proj. umożliwia udział z własnej inicjatywy os. dorosłych w kursach z zakresu sprzedaży i uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu EBSM. Grupę docelową stanowią os. w wieku dorosłym, od 18 r. ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia -z woj. mazowieckiego (uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. zg. z KC), szukające kompetencji handlowych, w tym zarządzające zespołami handl. Łącznie 320 os.,w tym: -min. 81% os. w wieku 50 + i/lub os. z wykszt. do poziomu ISCED3; -min. 51% uczestników to os. zamieszkałe na obszarach wiejskich; -41,2% to kobiety. Projekt zakłada realizację dwóch zadań: Zad. 1 Przeprowadzenie kursów przygotowujących do walidacji i certyfikacji kwalifikacji EBSM oraz Zad. 2 Walidacja i certyfikacja kwalifikacji EBSM z wydaniem certyfikatów. Pozwoli to na nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji w ramach certyfikacji EBSM.Główne wskaźniki projektu to rezultat “Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 276” oraz odpowiadający mu produkt, tj. “Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 320”.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl