Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Termomodernizacja świetlicy w Osiedlu Poznańskim

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA DESZCZNO
wartość projektu
2 514 317,47 zł
dofinansowanie z UE
980 877,65 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.2. Efektywność energetyczna
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim obejmującej: 1) termomodernizację (kwalif.) 2) pozostałe roboty (niekwalif.). Nakłady: 2 463 887,47 zł wnioskowane dof. 980 877,65 zł. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej gminy Deszczno oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie gminy Deszczno i okolic poprzez poprawę termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim Roboty obejmą: docieplenie fundamentów, ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji CO i CWU oraz modernizację oświetlenia. Planowany zakres prac zmniejszy zapotrzebowanie obiektu na energię o 68,14%. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN. Wnioskodawca posiada także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy. Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia zgodnie z rozporządzeniem Rady UE nr 1303. Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi, gminnym PGN i strategią ZIT GW. Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne osi priorytetowej III RPO. W drodze realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: – Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt. – Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt. – Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 287 450 kWh/rok – Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 80[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.