Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Stacja Kultury w Deszcznie

Name of the beneficiary
GMINA DESZCZNO
Project value
3 516 810,13 zł
Co-financing from the EU
2 696 799,71 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany będzie w miejscowości Deszczno, na obsz. zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w PR Gminy Deszczno na lata 2016-2023. Jest zgodny z PI Strategii ZIT MOF GW-2.3/Dział.2.3.1. Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia centrum kulturalno – promocyjnego G.Deszczno. Celami proj. są: -Zahamowanie degradacji historycznego bud. kolejowego trwale wpisanego w krajobraz urbanistyczny miejsc. Deszczno -Unowocześnienie i dostosowanie rozwiązań infrastruktury obiektu do zmieniających się funkcji na poziomie rezultatów: -Nadanie nowych funkcji gospod., edukacyjn., turyst., rekreacyjn., społecz. i kulturalnych obszarom zdegradowanym na terenie gm. Deszczno -Zwiększenie potencjału turyst. i kulturalnego terenów zdegrad. -Ożywienie społ. i gospod. gm. Deszczno -Poprawa warunków i wzrost jakości życia mieszkańców MOF Gorzowa Wlkp. -Wzrost konkurenc. gospodarki MOF Gorzowa Wlkp. oraz zrównoważ. rozwój regionu lub. Gr.docelowe: mieszk. MOF GW, turyści, inwestorzy. Planuje się realizację n.zadań: oprac. dokument.proj.(Beneficjent nie wnioskuje o dofinans. wydatków związanych z tym zadaniem), pr. budowlano – instalacyjnych, nadzór inwest., promocja pr. Wszystkie zaplanowane wydatki stanowią koszty kwalifik. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, SW, niezbędne opinie i uzgodnienia, PR a także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu. Uzyskał pozwol. na budowę. Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na ob. Natura 2000. W drodze projektu rewit. objętych zostanie 0,13ha powierzchni obszaru, wsparty zostanie 1 obiekt inf. zlokalizowany na rewitaliz. obszarach (dostos. do potrzeb osób z niepełnosp.) Projekt pozwoli na nadanie 6 n.funkcji na obszarze zrewitaliz. Nastąpi wzrost zatrudnienia-1 EPC (planuje się stworzenie stan. animatora zajęć kulturalno -edukacyj[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl