Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

nazwa beneficjenta
GMINA KOLUSZKI
wartość projektu
29 128 769,02 zł
dofinansowanie z UE
16 434 958,84 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Gminie Koluszki poprzez termomodernizację 25 obiektów. Grupą docelową projektu są uczniowie i kadra nauczycielska, pracownicy administracyjni i gospodarczy placówek objętych projektem, osoby użytkujące budynki mieszkalne w sumie ok.6313 osób oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy i województwa łódzkiego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, zamurowanie otworów okiennych, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych, wymianę źródeł ciepła), modernizację oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej, nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja techniczna oraz audyty energetyczne. Nie przewidziano zagrożeń dla realizacji projektu: gmina posiada uregulowane kwestie własnościowe, dysponuje doświadczoną kadrą, środki na pokrycie wkładu własnego zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Nad robotami zostanie ustanowiony inżynier kontraktu. W ramach projektu prowadzona będzie również promocja projektu, przewidziano również dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się projektem w ramach zarządzania. Projekt ma prawidłowo skonstruowane wskaźniki oceny i wywoła znaczne oddziaływania długoterminowe dla regionu. W wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 2484,35 tony równoważnika CO2/rok. Projekt jest kompleksowy. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 77,16% (średnia dla wszystkich budynków). Projekt jest gotowy do wdrożenia. W projekcie zostaną zastosowane zasady uniwersalnego projekto

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.