Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KOLUSZKI

Name of the beneficiary
GMINA KOLUSZKI
Project value
29 128 769,02 zł
Co-financing from the EU
16 434 958,84 zł
Voivodeship
łódzkie
County
łódzki wschodni
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
4.2. Termomodernizacja budynków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Gminie Koluszki poprzez termomodernizację 25 obiektów. Grupą docelową projektu są uczniowie i kadra nauczycielska, pracownicy administracyjni i gospodarczy placówek objętych projektem, osoby użytkujące budynki mieszkalne w sumie ok.6313 osób oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy i województwa łódzkiego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, zamurowanie otworów okiennych, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych, wymianę źródeł ciepła), modernizację oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej, nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja techniczna oraz audyty energetyczne. Nie przewidziano zagrożeń dla realizacji projektu: gmina posiada uregulowane kwestie własnościowe, dysponuje doświadczoną kadrą, środki na pokrycie wkładu własnego zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Nad robotami zostanie ustanowiony inżynier kontraktu. W ramach projektu prowadzona będzie również promocja projektu, przewidziano również dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się projektem w ramach zarządzania. Projekt ma prawidłowo skonstruowane wskaźniki oceny i wywoła znaczne oddziaływania długoterminowe dla regionu. W wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 2484,35 tony równoważnika CO2/rok. Projekt jest kompleksowy. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do staniu początkowego została obliczona na poziomie 77,16% (średnia dla wszystkich budynków). Projekt jest gotowy do wdrożenia. W projekcie zostaną zastosowane zasady uniwersalnego projekto

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl