Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Łódzkie Centrum Wsparcia

nazwa beneficjenta
ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wartość projektu
3 227 038,00 zł
dofinansowanie z UE
2 742 982,30 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Łodzi w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. 40 miejsc świadczenia usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych 143K i 95 M) w formie: dziennego domu pobytu dla 24 młodych niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi (14K i 10M), usług opiekuńczych dla 60 mieszkańców Łodzi (38K i 22M), usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla 24 mieszkańców Łodzi (14K i 10M), usług poradnictwa specjalistycznego dla 130 os. Zapewnione zostaną posiłki z dowozem do domu, dla 60 osób niesamodzielnych. Dodatkowo w ramach proj., wsparciem objętych zostanie 100 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (66K, 34M) z terenu miasta Łodzi poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dla każdego uczestnika (dot.os.niesamodzielnych/niepełnosprawnych) projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Łódź, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności. Możliwe jest skorzystanie przez jedną osobę z kilku form wsparcia w ramach projektu. W 2021 r. projekt dostosował swoje działania w związku z panującą pandemią COVID-19 zapewniając środki ochrony osobistej pracownikom merytorycznym oraz zakupując niezbędny sprzęt i środki mające zapobiegać zakażeniu koronawirusem.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.