Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Łódzkie Centrum Wsparcia

Name of the beneficiary
ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Project value
3 227 038,00 zł
Co-financing from the EU
2 742 982,30 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Łodzi w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r. 40 miejsc świadczenia usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych 143K i 95 M) w formie: dziennego domu pobytu dla 24 młodych niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi (14K i 10M), usług opiekuńczych dla 60 mieszkańców Łodzi (38K i 22M), usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla 24 mieszkańców Łodzi (14K i 10M), usług poradnictwa specjalistycznego dla 130 os. Zapewnione zostaną posiłki z dowozem do domu, dla 60 osób niesamodzielnych. Dodatkowo w ramach proj., wsparciem objętych zostanie 100 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/opiekunów faktycznych (66K, 34M) z terenu miasta Łodzi poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie miasta poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dla każdego uczestnika (dot.os.niesamodzielnych/niepełnosprawnych) projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/ne formę/y wsparcia (rodzaj i zakres). Wszystkie formy wsparcia zostaną skoordynowane na poziomie Miasta-Powiatu Łódź, tak by zapewnić kompleksowe wsparcie os. zależnym na poziomie lokalnej społeczności. Możliwe jest skorzystanie przez jedną osobę z kilku form wsparcia w ramach projektu. W 2021 r. projekt dostosował swoje działania w związku z panującą pandemią COVID-19 zapewniając środki ochrony osobistej pracownikom merytorycznym oraz zakupując niezbędny sprzęt i środki mające zapobiegać zakażeniu koronawirusem.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl