Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
2 860 030,46 zł
dofinansowanie z UE
2 090 256,34 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. prowadząca do rozwoju obszaru zmarginalizowanego i ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez nadanie nowych funkcji: edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i społecznej terenom Parku Wiosny Ludów zgodnie z założeniami RPO LUBUSKIE 2020,Działania 9.2. Zadania zaplanowane w projekcie umożliwią pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury w parku poprzez spójne zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni do celów edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych i turystycznych co umożliwi wychodzenie z sytuacji kryzysowych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym. W założeniach projektu zrewitalizowana infrastruktura będzie ogólnodostępna dla wszystkich grup docelowych: mieszkańców miasta, obszaru MOF GW i całego regionu, turystów w możliwie szerokim zakresie zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na niwelowanie zdiagnozowanych problemów, głównie ubóstwa, gdyż powstaną dogodne warunki do aktywizacji i integracji społecznej zgodnie z założeniami interwencji EFS- Osi 6-8.Poczucie wspólnoty społecz. wzrośnie też poprzez organizację wydarzenia promującego projekt. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnych sytuacji kryzysowych tym samym prowadząc do wzrostu atrakcyjności miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju społ.-gospodarczego miasta i regionu. Projekt realizuje wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba nowych funkcji na ob. zrewitalizowanym 5 Liczba utrzymanych miejsc pracy(EPC)0,25 Pow. obszarów objętych rewitalizacją 0,9426ha Otwarta przestrzeń(…) na ob. miejskich 9426m2 Liczba obiektów dostosow. do potrzeb os.niepełn./Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokalizowanych na rewitaliz.obszarach 1 szt. Opis techn.-ekonomiczny produktów we wniosku pkt.D3 i Studium 2.3.3. Projekt zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-szerzej w Stu[…]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.