Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
2 860 030,46 zł
Co-financing from the EU
2 090 256,34 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. prowadząca do rozwoju obszaru zmarginalizowanego i ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez nadanie nowych funkcji: edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i społecznej terenom Parku Wiosny Ludów zgodnie z założeniami RPO LUBUSKIE 2020,Działania 9.2. Zadania zaplanowane w projekcie umożliwią pełne wykorzystanie potencjału infrastruktury w parku poprzez spójne zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni do celów edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych i turystycznych co umożliwi wychodzenie z sytuacji kryzysowych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym. W założeniach projektu zrewitalizowana infrastruktura będzie ogólnodostępna dla wszystkich grup docelowych: mieszkańców miasta, obszaru MOF GW i całego regionu, turystów w możliwie szerokim zakresie zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na niwelowanie zdiagnozowanych problemów, głównie ubóstwa, gdyż powstaną dogodne warunki do aktywizacji i integracji społecznej zgodnie z założeniami interwencji EFS- Osi 6-8.Poczucie wspólnoty społecz. wzrośnie też poprzez organizację wydarzenia promującego projekt. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnych sytuacji kryzysowych tym samym prowadząc do wzrostu atrakcyjności miasta i podniesienia jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju społ.-gospodarczego miasta i regionu. Projekt realizuje wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba nowych funkcji na ob. zrewitalizowanym 5 Liczba utrzymanych miejsc pracy(EPC)0,25 Pow. obszarów objętych rewitalizacją 0,9426ha Otwarta przestrzeń(…) na ob. miejskich 9426m2 Liczba obiektów dostosow. do potrzeb os.niepełn./Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokalizowanych na rewitaliz.obszarach 1 szt. Opis techn.-ekonomiczny produktów we wniosku pkt.D3 i Studium 2.3.3. Projekt zgodny ze Strategią ZIT MOF GW-szerzej w Stu[…]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl